Wetgeving – achtergronden BHV

Meer weten over:

Wetgeving – achtergronden BHV

Waarom bedrijfshulpverlening?

Regel en wetgeving (Arbowet) vraagt van alle bedrijven met medewerkers dat ze een adequate bedrijfshulpverlening (BHV) binnen hun bedrijf geregeld hebben.

Wat moet je als werkgever regelen?

Veiligheid binnen bedrijven wordt vanuit o.a. het Burgerlijk Wetboek, Europese richtlijnen, Arbowet en de Woningwet (Bouwbesluit) benoemd,
Bedrijfshulperverlening is hier dus een onderdeel van.

Belangrijke zaken die een bedrijf moet hebben voorzien is een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)

Bedrijven boven 25 medewerkers moeten deze laten uitvoeren door de ARBO-dienst of een ARBO-deskundige

In een RI&E volg je in de basis 4 stappen:

1. Inventariseren
 • Bepalen van Rest Risico´s (onvermijdbare risico´s)
 • Maatgevende factoren ( aard van bedrijfsprocessen, complexiteit van de gebouwen,
  aantal bezoekers, niet zelfredzame personen, opkomsttijd van hulpverleners, etc)
2. Op basis van de inventarisatie in stap 1, bepaal je de invulling van de BHV-organisatie
 • Ongevals- en brandscenario´s opstellen
 • Nagaan wat er moet gebeuren om snel & efficiënt in te grijpen
 • Hoeveelheid BHV-ers, Ploegleiders, Hoofd-BHV-ers
 • Welke materialen er nodig zijn
3. Opstellen van een BHV-plan
 • Bedrijfsgegevens
 • Overzicht BHV-organisatie
 • BHV materiaal/ hulpmiddelen
 • Instructies & procedures
 • Ontruimingsplan
 • Opleidings- en oefenplan BHV
4. Borging van de BHV
 • Borgen doe je door aanwezigheid te garanderen, te evalueren, bijstellen indien er wijzigingen zijn in het bedrijf, structureel te oefenen,
  personeel & bezoekers te informeren instructie te geven over: ´wat te doen bij een calamiteit´

Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie.

Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken.

Elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.

Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in je organisatie. Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal

BHV’ers dus rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc.

Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: bijvoorbeeld werknemers
met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen

Opleidingseisen

Een veel gestelde vraag is: “Hoe vaak moet een bedrijfshulpverlener bijgeschoold worden”.

De laatste zin van artikel 15 , lid 3 geeft daar misschien wat duidelijkheid over; de wet schrijft voor dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn.

Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven.

Hoe je als werkgever de nascholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven.

De frequentie van nascholing kan per organisatie verschillen.
Soms is door een vergroot risico eens per jaar nascholen niet genoeg en is extra scholing noodzakelijk.

ARBO – wetgeving

In Artikel 3  onder e  van de Arbowet staat o.a.:

“doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van
werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe
hulpverleningsorganisaties.”

 

Artikel 15 van de Arbowet geeft ook aan op welke wijze  de hulpverlening geregeld moet worden:

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Artikel 15

1 – De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2 – Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3 – De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.