BHV Advies

Regel en wetgeving ( Arbowet) vraagt van alle bedrijven met medewerkers dat ze een adequate bedrijfshulpverlening (BHV) binnen hun bedrijf geregeld hebben.

Vrieswijk Opleiding en Training verzorgt de trainingen die hiervoor nodig zijn.

Sinds 2010 verzorgd Vrieswijk Opleiding en Training  ook voor de Vereniging Parkmanagement Bolsward en voor verschillende andere bedrijven in Bolsward e.o. de trainingen op het gebied van de Bedrijfshulpverlening.

Maatwerk

In de loop van de tijd is er een veranderende vraag van de bedrijven geweest. Het is niet meer zo dat een vastgesteld programma van de opleider maatgevend is maar de vraag van de klant  voorop staat.

Gevaarlijke stoffen

Een aantal van deze bedrijven verlangen een specifieke training voor hun bedrijfshulpverlening.      Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven als Rentex wasserijen – Berendsen microclean – Hochwald Nederland. Dit zijn dan bedrijven waar de BHV’ers ook moeten kunnen omgaan met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het bedrijf.

Doelgroepgericht

Maar ook zorginstelling Patyna die een groot aantal zorgcentra in Zuidwest Friesland heeft is één van de opdrachtgevers van Vrieswijk Opleiding en Training, die voor hun 1000 BHV’ers een specifieke aangepaste training vraagt voor hun medewerkers.

Voor Patyna wordt een apart lesprogramma gemaakt die specifiek is afgestemd op de werkomstandigheden (niet-zelfredzame bewoners) en werklocaties van de BHV’ers.

Wat moet je als werkgever regelen?

Bedrijfshulpverlening betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp bieden in een organisatie. Deze BHV’ers komen in actie wanneer de veiligheid en/of gezondheid van werknemers en eventuele bezoekers gevaar loopt. Hun taak is om letsel en schade te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken. Elke werkgever is wettelijk verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.

Er moeten altijd voldoende BHV’ers daadwerkelijk aanwezig zijn in je organisatie. Als werkgever moet je bij het bepalen van het benodigde aantal BHV’ers dus rekening houden met ziekte, vakantie, ploegendiensten etc. Ook de samenstelling van je personeelsbestand speelt een rol: bijvoorbeeld werknemers met een verstandelijke of lichamelijke beperking vragen een andere verdeling van BHV-taken dan werknemers zonder beperkingen.

Opleidingseisen

Een veel gestelde vraag is: “hoe vaak moet een bedrijfshulpverlener bijgeschoold worden”

De laatste zin van artikel 15 , lid 3 geeft daar misschien wat duidelijkheid over.

De wet schrijft voor dat BHV’ers snel en adequaat moeten kunnen handelen bij calamiteiten en daar ook dusdanig voor opgeleid moeten zijn. Daarnaast moeten zij regelmatig nageschoold worden, zodat de kennis en vaardigheden op peil blijven.

Hoe je als werkgever de nascholing precies moet regelen, staat niet in de wet beschreven. De frequentie van nascholing kan per organisatie verschillen. Soms is door een vergroot risico eens per jaar nascholen niet genoeg en is extra scholing noodzakelijk.

 

ARBO-wetgeving

In Artikel 3  onder e  van de Arbowet staat het volgende:

doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties

Artikel 15 van de Arbowet geeft ook aan op welke wijze  de hulpverlening geregeld moet worden:

Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening

Artikel 15

  • 1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.
  • 2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:
    • a.het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
    • b.het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
    • c.het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  • 3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.